Localization of activity-dependent neuroprotective protein (ADNP) in neurospheres


Journal article


Sarah A. Bennison, Sara M. Blazejewski, Xiaonan Liu, Gal Hacohen-Kleiman, Shlomo Sragovich, Sofia Zoidou, Olga Touloumi, Nikolaos Grigoriadis, Illana Gozes, Kazuhito Toyo-oka
Molecular Psychiatry, vol. 28(5), 2023, p. 1829


Cite

Cite

APA   Click to copy
Bennison, S. A., Blazejewski, S. M., Liu, X., Hacohen-Kleiman, G., Sragovich, S., Zoidou, S., … Toyo-oka, K. (2023). Localization of activity-dependent neuroprotective protein (ADNP) in neurospheres . Molecular Psychiatry, 28(5), 1829. https://doi.org/10.1038/s41380-023-02119-7


Chicago/Turabian   Click to copy
Bennison, Sarah A., Sara M. Blazejewski, Xiaonan Liu, Gal Hacohen-Kleiman, Shlomo Sragovich, Sofia Zoidou, Olga Touloumi, Nikolaos Grigoriadis, Illana Gozes, and Kazuhito Toyo-oka. “Localization of Activity-Dependent Neuroprotective Protein (ADNP) in Neurospheres .” Molecular Psychiatry 28, no. 5 (2023): 1829.


MLA   Click to copy
Bennison, Sarah A., et al. “Localization of Activity-Dependent Neuroprotective Protein (ADNP) in Neurospheres .” Molecular Psychiatry, vol. 28, no. 5, 2023, p. 1829, doi:10.1038/s41380-023-02119-7.


BibTeX   Click to copy

@article{sarah2023a,
  title = {Localization of activity-dependent neuroprotective protein (ADNP) in neurospheres },
  year = {2023},
  issue = {5},
  journal = {Molecular Psychiatry},
  pages = {1829},
  volume = {28},
  doi = {10.1038/s41380-023-02119-7},
  author = {Bennison, Sarah A. and Blazejewski, Sara M. and Liu, Xiaonan and Hacohen-Kleiman, Gal and Sragovich, Shlomo and Zoidou, Sofia and Touloumi, Olga and Grigoriadis, Nikolaos and Gozes, Illana and Toyo-oka, Kazuhito}
}

Follow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in